ICASH - הלוואות מיידיות לכל מטרה

רוצים הלוואה מיידית לכל מטרה?
בחרו אחד האופציות

לא יתקבלו בקשות מ

בעלי חשבון מוגבל
בעלי משכורת מתחת ל 4000 ₪
בעלי החזרות צ'קים בבנק
בעלי תיקי הוצאה לפועל
בעלי חשבון ראשי בנק הדואר
פושטי רגל
תושבי שטחים

המסמכים הנדרשים

1- צילום ת.ז
2 -שלושה חודשי פעילות עו"ש
3- אם יש ותק של 6 חודשים באותו מקום עבודה יש לשלוח תלוש שכר מתקופה האחרונה
או דוחות מע"מ משולם בצירוף של תעודת עוסק מורשה / פטור